Вакансії

Your Art — медіа про українське мистецтво.

Засноване в Києві у 2019 році.

Проєкт існує за кошти підприємця Петра Бондаревського, Peace for Art foundation, а також за підтримки наших патронів: Євгена Артощенкова, Гліба Бахтіна, Володимира Кадигроба, Марини Єрмоленко, Олесі Медухи, Анастасії Перевертен, Даші Подольцевої, Бориса Філоненка, Ірини Чернишової, Мілени Чорної, Олександра Шакірова, Вікторії Яковлєвої, Альони Каравай.

Your Art is a media about Ukrainian art.

Founded in Kyiv in 2019.

The project is funded by entrepreneur Petro Bondarevsky, Peace for Art foundation, and with the support of our patrons: Eugene Artoshchenkov, Gleb Bakhtin, Vladimir Kadygrob, Marina Yermolenko, Olesya Medukha, Anastasia Pereverten, Dasha Podoltseva, Borys Filonenko, Milena Chorna, Irina Chernyshova, Alexander Shakirov, Victoria Yakovleva, Alona Karavay.